Begroting 2015: Gemeente Wijchen houdt financiën goed op orde

De gemeente Wijchen houdt haar financiën in 2015 en de jaren erna relatief goed op orde. Dat blijkt uit de Begroting 2015 met een positief saldo van € 712.000 waarmee het college heeft ingestemd. Het in 2009 ingezette bezuinigingstraject maakt het opnieuw mogelijk ruimte te houden voor investeringen en sociaal beleid te handhaven. Door de grote veranderingen in het sociaal domein per 1 januari 2015 (taken van het Rijk gaan naar de gemeente) stijgt de gemeentelijke begroting volgend jaar met 14% tot € 83 miljoen. De gemeenteraad behandelt de begroting op donderdag 6 november.

Het college presenteert een investeringsambitie van vele miljoenen, voortkomend uit het coalitieprogramma van Kernachtig Wijchen, VVD en PvdA. De gedekte investeringen omvat-ten ruim € 24 miljoen. Dit geld wordt ingezet voor aanpassingen van ’t Mozaïek, aanpassen van de dijkafrit Niftrik, aanpassing van het NS-stationsplein, rotonde fietsoversteek Schoen-aker en het project Wijchen21. Daarnaast wil het college blijven investeren in het sociale be-leid zoals versterking van het jeugdbeleid en preventieve schuldhulpverlening. Voor een aan-tal gewenste ruimtelijke projecten moet nog dekking gevonden worden. Het college noemt als voorbeelden een tweede ontsluiting Kerkeveld, tunnel onder het spoor en renovaties van het Oosterpark en het kasteelpark.

Anders denken, samen doen
Het college stelt dat met de nieuwe taken die de gemeente er per 1 januari 2015 bij krijgt, zaken echt anders aangepakt gaan worden. Anders denken, samen doen staat voor veel za-ken waar het college in gelooft: de menselijke maat, minder overheid, meer samenleving en meer gebruikmaken van de kracht van inwoners, ondernemers en maatschappelijke part-ners. Die menselijke maat zal in balans moeten zijn met de efficiency die het college ook hoog in het vaandel heeft staan. De gemeentelijke dienstverlening zal daarop verder inge-richt worden. Het college wil de gemeentelijke belastingdruk in 2015 en de jaren daarna op-nieuw zo laag mogelijk houden. Desondanks is een beperkte stijging volgend jaar onont-koombaar. Deze wordt met name veroorzaakt door het invoeren door het Rijk van een nieu-we afvalstoffenbelasting op het verbranden van restafval en het doorbelasten van BTW in de rioolheffing. Ook prijscompensatie speelt een rol. De geraamde inkomsten uit gemeentelijke belastingen stijgen met 4,4 %.

Vertrouwen
Wethouder Marcel Thijsen van financiën is tevreden over de financiële positie van de ge-meente. “Het is mooi dat we opnieuw een sluitende meerjarenbegroting kunnen aanbieden. Het verstandige financiële beleid van de afgelopen jaren heeft ervoor gezorgd dat onze ge-meente er financieel gezien relatief goed voorstaat. Ik heb er bovendien alle vertrouwen in dat we de taakstellingen die de komende jaren in onze begroting staan, gaan halen.” Daarbij plaatst de wethouder wél een kanttekening: “Nieuwe grote bezuinigingen zijn de komende periode naar verwachting niet noodzakelijk. Tenzij we ruimte willen maken voor nieuw be-leid. Maar dat is dan vooral een politieke keuze.”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.