De Stadsregio Arnhem Nijmegen geeft subsidie voor verduurzaming van de scheepvaart op de
belangrijke binnenvaartroutes in de regio. Dat is goed voor de luchtkwaliteit en draagt bij aan
een betere concurrentiepositie van de binnenvaart.

Inwoners van de stadsregio staan bloot aan de uitstoot van binnenvaartschepen op de Rijn en de
Waal. Weliswaar is de binnenvaart per vervoerde ton de zuinigste en CO2-arme modaliteit, de uitstoot
van vervuilende stoffen is ten opzichte van het wegvervoer relatief groot. Deze uitstoot concentreert
zich langs de grote rivieren. Er zijn echter oplossingen om ook de binnenvaart schoner te maken.
Daarmee kan de binnenvaart haar concurrentiepositie ten opzichte van het wegvervoer verstevigen.

De subsidieregeling Schone Scheepvaart is bedoeld om stikstofdioxide (NO2) en fijnstof (PM) te
beperken, en zo regionale knelpunten voor de luchtkwaliteit op te lossen. De regeling moet ervoor
zorgen dat de NO2-concentratie onder bijvoorbeeld de Waalbrug onder de Europese norm komt. Ook
andere maatregelen, onder meer gericht op vervoer over de weg, zullen hieraan bijdragen.

Maatregelen
De stadsregio stelt de subsidieregeling in om binnenvaartschippers, rederijen, verladers maar ook
havens, bunkerstations en baggeraars te stimuleren om te investeren in verduurzaming van de
scheepvaart. Margreet van Gastel, namens de stadsregio bestuurlijk verantwoordelijk: “Met de
regeling willen we deze bedrijven ondersteunen bij investeringen in maatregelen of innovaties die de
uitstoot van stikstof verlagen, zonder dat dit tot hogere uitstoot van fijnstof leidt.”
Gedacht kan worden aan de toepassing van nabehandeling bij bestaande motoren zoals roetfilters,
additieven bij diesel en elektrificatie van laad- en losinstallaties als alternatief voor gebruik van
scheepsgeneratoren.

Economische structuurversterking
De binnenvaart wordt momenteel gekenmerkt door overcapaciteit en margedruk. Samenwerking in de
logistieke keten en informatie-uitwisseling zijn belangrijke thema’s om de concurrentiepositie van de
binnenvaart te verbeteren. “Ik verwacht dat de subsidieregeling en de duurzame innovatieve
maatregelen positieve economische spin off realiseren“, aldus Margreet van Gastel.

Er is minimaal 650.000 euro beschikbaar. Er is maximaal 100.000 euro per project beschikbaar. Elke
partij kan -het liefst in consortia- maximaal twee keer inschrijven. Voorstellen van bedrijven buiten de
regio zijn ook welkom mits het effect van verbeterde luchtkwaliteit binnen de regio plaatsvindt.

Om structuurversterking rond de scheepvaart te stimuleren worden de voorstellen behalve op
technische, financiële en organisatorische haalbaarheid getoetst op de mate en duur waarin er binnen
een consortium wordt samengewerkt. Niet de (technische) oplossing staat centraal, maar het doel en
het effect van de maatregel.

Projectvoorstellen indienen
De subsidieregeling Schone Scheepvaart is een initiatief van de Stadsregio Arnhem Nijmegen in
samenwerking met de gemeenten Arnhem en Nijmegen en de provincie Gelderland. De regeling in de
vorm van een tender gaat op 6 januari 2014 open en sluit op 28 februari 2014. Het is een van de
maatregelen van de regionale energie- en klimaatagenda De Groene Kracht en wordt gefinancierd
vanuit het Ministerie van Infrastructuur en Milieu en de provincie Gelderland.

Van 6 januari tot en met 28 februari 2014 kunnen projectvoorstellen worden ingediend. In maart
worden de projectvoorstellen door een onafhankelijke adviescommissie beoordeeld en vindt een
rangschikking plaats. Toekenning van de subsidies gebeurt in april 2014. Zodoende hebben de
consortia ruim een half jaar om hun project te verwezenlijken en het gewenste effect te realiseren.

Alle informatie rondom de subsidieregeling is beschikbaar op
http://www.degroenekracht.com/projecten/schone-scheepvaart. Tijdens de Telematicadag op 30
december presenteert de stadsregio een toelichting op de subsidieregeling voor de binnenvaart.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.